Oudere berichten


Stompwiic digitaal?

December 2022. Omdat de Stichting ten behoeve van de druk een bestand moet maken dat daarvoor het beste geschikt is, beschikken we tegenwoordig over een set bestanden met oude Stompwiic’s, zie het bericht hiernaast. En die bestanden kunnen we ook hergebruiken om de zogenaamde flipboekjes te maken die nu op de website staan. 

Het zal u ook niet ontgaan zijn dat de Stichting genoodzaakt was om de abonnementsprijzen aan het begin van dit jaar te verhogen. De belangrijkste reden daarvoor was de enorme stijging van de papierprijs. Die prijsstijging is dit jaar nog verder doorgezet; schaarste, inflatie en oorlog kunnen wij als oorzaken aanwijzen. 

Om nu te voorkomen dat zomaar weer naar het middel van de prijsstijging wordt gegrepen, heeft  het Stichtingsbestuur besloten om eerst te onderzoeken hoe –eventueel– op een andere manier de drukkosten kunnen worden verlaagd. Een middel zou kunnen zijn om de oplage van het blad terug te brengen. Het vervelende toeval wil  namelijk dat de huidige benodigde oplage net over een staffelgrens heenloopt. In de drukkerijwereld wordt in een staffelproces gedrukt, in stappen dus. 

De manier om onder die staffelgrens te komen is dat (een deel van) de oplage voortaan via email verspreid gaat worden. Met andere woorden, het bestuur van de Stichting vraagt u of u kunt aangeven of u de publicaties alleen als bestand wilt ontvangen. U kunt dat doen op het formulier dat te vinden is op https://www.oudstompwijk.info/homepage/vragen . Het bestuur is dan beter in staat om een beslissing te nemen met betrekking tot de verspreiding en dus de druk van ons –geprezen, mogen wij wel zeggen– blad.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de stand van zaken!

Een archief voor ons blad

November 2022. Tegenwoordig is het vrij normaal dat publicaties ook digitaal verschijnen. Vooral de wens om een digitaal archief te maken speelt een belangrijke rol. Maar natuurlijk is het ook handig voor onze bezoekers om een indruk te krijgen van wat een publicatie precies inhoudt qua vormgeving en/of inhoud.

Het bestuur van de Stichting Oud Stompwijk heeft daarom besloten om vanaf aflevering 10 tot en met de aflevering vijf afleveringen voor de meest recente verschenen aflevering . Het archief loopt dus altijd vijf afleveringen achter!

De hierboven toegezegde digitale versies zijn nu beschikbaar!

De Stichting maakt gebruik van een gratis web service, die van de  omvangrijke PDF-file die ten grondslag ligt aan de druk van het boekje een zogenaamd 'flipbook' maakt. Gratis, maar dat betekent wel dat er (soms niet)  een balkje over de tekst verschijnt met reclame. Dat balkje is wel gewoon weg te klikken. En hoewel het mogelijk is om in de PDF-file een weblinkje op te nemen die dan ook nog klikbaar is, is dat in het flipbook niet mogelijk. Maar dat was het natuurlijk ook al niet zo in de gedrukte tekst.

Hierboven ziet u twee bladzijden naast elkaar en door te klikken op de pijltjes links en rechts 'loopt' u door het boekwerk. Natuurlijk zou zoiets lastig leesbaar worden op kleine beeldschermen, maar naarmate het scherm kleiner wordt, springt de presentatie van twee bladzijden tegelijkertijd, naar één bladzijde. En inzoomen kan natuurlijk ook altijd!

Veel plezier met de oudere digitale versies van ons blad.

Nieuwsbrief

Augustus 2022. Inmiddels zijn er zeven Nieuwsbrieven verstuurd, iedere drie maanden wordt via email een nieuwsbrief verstuurd aan onze abonnees. De onderwerpen variëren nogal; van boekbesprekingen naar aankondigingen en sinds kort ook bevindingen. En natuurlijk belanden er in de nieuwsbrief ook zo nu en dan artikelen die het stichtingsblad Stompwiic net niet halen, of slechts een voorafspiegeling zijn van een groter artikel in het genoemde gedrukte blad.

Sinds de vijfde aflevering wordt de brief nu ook meegeleverd als PDF bestand. Dat heeft voordelen. Het opmaken van een tekst in een emailbericht is nu eenmaal beperkt en soms zelfs lastig te realiseren en dan biedt de mogelijkheid om zelf een PDF bestand op te maken natuurlijk meer perspectief. Er is immers ook ervaring omdat ook het opmaken van Stompwiic geschiedt in de vorm van een PDF dat de drukker dan gebruikt om de boekjes te produceren.

Nu wijkt de opmaak van de Nieuwsbrief wel behoorlijk af van de opmaak van Stompwiic. Zo is het formaat nu A4 voor de brief, voor Stompwijk is het formaat een stuk kleiner. En we werken met nu met twee kolommen, waardoor de tekst toch een nieuwsachtig karakter krijgt. Het is overigens niet gezegd dat de opmaak zoals die nu is een blijvende is. Ongetwijfeld wordt er nog aangepast, misschien zelfs verbeterd. Mocht u trouwens suggesties hebben dan houden we ons aanbevolen.

En nu zegt u natuurlijk, hoe kan ik als niet-abonnee een indruk krijgen van hoe dat blad er dan nu uitziet? Welnu, aflevering 6 is als zodanig te lezen op onze website, zelfs te downloaden. Klik hier of ga via het menu boven onder Nieuwsbrief  naar de PDF versies van Nieuwsbrief nr. 6. U kunt daar ook abonnee worden trouwens.

Familiegeld

April 2022. In 1673 besloten de Staten van Holland dat het land na het rampjaar 1672 weer op de been geholpen moest worden door een extra en nieuwe belasting te introduceren. De gebruikelijke methode van belastingheffing, die van de 200e penning van het vermogen, zou alleen de vermogenden treffen en men vond, dat iedereen die kon, maar moest bijdragen naar rato van het inkomen. En dus kregen de alle steden en ambachten het verzoek lijsten aan te leggen van inwoners waar iets te halen viel.

Ook voor het ambacht Stompwijk werd een dergelijke lijst opgemaakt. In de lijst wordt gewag gemaakt van de volgende wijken of buurtschappen: Stompwijck, Wilsveen, Leytschendam ende Tedingerbroeck. In het overzicht staat echter nergens Wilsveen of Tedingerbroek genoemd, behalve dan in de kop. Wel staat er nog een apart geplaatst overzicht van de De Vlieth en de  Ommedijk en dat maakt het er natuurlijk niet eenvoudiger op. Maar de namen en de beroepen hebben we! 

Wat te denken van de dochter van Cornelis van Keyserswaert die in Leidschendam woont en werkt. Haar beroep:  doende een lucratyffe cunst. 

Stompwijks

In Stompwiic, afl. 23 suggereerde Frans Jansen om typisch Stompwijkse uitdrukkingen, gezegdes of woordgebruik te verzamelen. Stichting Oud Stompwijk pikte dat op en creëerde een formulier op de website waarop dat eigen taalgebruik kon worden gedeeld: het formulier. Hieronder een paar voorbeelden, maar gezegd moet worden dat het niet bepaald storm loopt. Zijn er geen typische Stompwijkse uitspraken dan?

In de rubriek scabreuze of schuine woorden en uitdrukkingen ontvingen wij "Je mot niet hoger kakke dan je kontje ken" met de betekenis je moet je niet beter / sterker/slimmer voordoen dan je bent. In de rubriek manier van zeggen het begrip "vleugen" dit is; Vleugt het een beetje? Dit is, lukt het?  En in de rubriek specifieke woorden "groos" dat is; ergens groots op zijn; ergens trots op zijn.

Afgezien van aparte woorden of uitdrukkingen bestaat er ook zoiets als een aparte uitspraak voor bepaalde woorden. Bekend is in Stompwijk het woord "marel" als de vogelsoort merel wordt bedoeld of het woord "waarschauwen" als waarschuwen wordt bedoeld. Nu gebiedt de eerlijkheid wel te zeggen dat de bron voor deze twee woorden, boterboer Arie Janson, de eerste 35 jaren van zijn leven in Zoeterwoude heeft gewoond. Dus misschien is het eerder typisch Zoeterwouds?

Stompwiic...

Oktober 2021. Zoals al uit de gele banner boven deze foto blijkt, is kort geleden de nieuwe aflevering van het ons blad Stompwiic verschenen. Dit keer in verband met ons eerste lustrum met een extra katern foto's die alle uit de beeldbank zijn gevist. En nog steeds proberen wij de vormgeving in iedere aflevering wat bij te stellen. De marges zijn een milimetertje breder, de interlinie is ietsjes minder, kleuraanduidingen verdwijnen en het titelveld krijgt een achtergrondkleur.

En nu we het toch over titels hebben. Iedere aflevering wordt uiteraard gevuld met een handjevol artikelen, artikelen van zeer diverse aard; familiegeschiedenissen, interviews, verhalen met een duidelijk geschiedkundig karakter, wetenswaardigheden uit de Stompwijkse kerkelijke historie, geregeld wordt er stilgestaan bij de persoon van Van Noort, krijgen historische kaarten, prenten en foto's aandacht en ga zo verder. 

En toch zijn we iedere keer weer ook op zoek naar nieuwe verhalen, nieuwe geschiedenissen. Wie kan er iets vertellen over het winkelbedrijf in Stompwijk? Wie kan er iets vertellen over de veranderingen in het boerenbedrijf in Stompwijk? Wie kan er iets vertellen over stille armoede in Stompwijk?  Wie weet er meer over de verloren gewoonte van het houden van een aubade? Dit woord werd gebruikt voor de gewoonte om middels een optocht en/of op te voeren toneel- of muziekstuk iemand in het zonnetje te zetten, zoals de burgemeester waarover werd gesproken in  Stompwiic, afl. 21, zie de foto hierboven. Verenigingen en schoolklassen zetten altijd hun beste beentje voor. Maar wie had eigenlijk de centrale organisatie in handen?

Mocht u ook uw zegje willen doen, wij zijn de vinden aan de hand van de gegevens onder Contact of via het feedback formulier

Nogmaals de Trekweg

September 2021. In de vorige Nieuwsbrief en de verschenen Stompwiic afl. 20, werd gesproken over de aanleg van de Trekweg, de latere Oostvlietweg, langs de Vliet tussen Leiden en Leidschendam. In Stompwiic werd ook een plaatje opgenomen met daarop een deel van de eigenaren van de gronden langs De Vliet. In dit plaatje zien we twee keer de naam van Johannis Bocardus, dominee van beroep, staan. 


Op https://www.genealogieonline.nl/genealogie-trip/I154121.php vinden we meer informatie over deze man. Een citaat: "... een Leeraar van zeer groote bescheidenheid en matigheid. Ook werd hij voor een der grootste Godgeleerden van zijne tijd gehouden, zoodat hij door die van Zuid-Holland werd opgegeven als geschikt tot het werk der herziening eener nieuwe overzetting van den Bijbel, waartoe hij evenwel niet gebruikt werd, waarschijnlijk omdat hij verdacht was tot de Remonstrantsche partij te behooren." 


Kennelijk een eigenzinnig man, die er dan ook geen been in zag landerijen te bezitten in een gebied dat toen nog overduidelijk een katholieke signatuur had. Bovendien had de dominee een gevolmachtigde, J. van Groenendijck, aangesteld, die namens hem handelde. 


Als we hier te doen hebben met de Leidenaar Johan van Groenendijck (1581-1650) dan is het niet de eerste de beste. Hij was gedurende een flink aantal jaren burgemeester en bovendien nauw betrokken bij de aanleg van de trekweg.

Aanmelden Nieuwsbrief

Korte berichten

Juli 2021.  Op de website staat onder de menuingang een rubriek Korte berichten. Op deze webpagina treft u een viertal kortere berichten aan -zie het plaatje hierboven- die vaak een iets uitgebreidere  versie bieden van de aankondiging of een bericht  in de Nieuwsbrief [u kunt zich nog steeds aanmelden]. Maar het kan ook een bericht betreffen dat een opstapje is naar een uitgebreidere behandeling in ons blad Stompwiic.

Om een voorbeeld te geven. Hierboven ziet in het plaatje links een artikel over de trekweg die in de zeventiende eeuw werd aangelegd tussen Leiden en Leidschendam. Die weg liep uiteraard voor een flink deel door het ambacht Stompwijk.  In de Nieuwsbrief van half mei 2021 bespraken wij  kort het boek dat daarover ging. In het korte bericht gaven nog wat meer informatie en boden zelf nog een plaatje, ditmaal van de landkaart die gebruikt werd om het jaagpad of de trekcvaart aan te leggen.

In Stompwiic afl. 20 werd een artikel gepubliceerd, p. 19-22, met een uitvoerig verhaal over dat jaagpad. Uiteraard voorzien van weer andere foto's en afbeeldingen.  

Op deze manier kunt u als belangstellende goed volgen hoe een verhaal tot stand komt met iedere keer weer extra informatie. Tesamen kunnen de drie berichtjes en berichten een behoorlijke hoeveelheid informatie bevatten. En bovendien kunt u natuurlijk als u de aankondiging in de Nieuwsbrief hebt gelezen de stoute schoenen aantrekken en de redactie van de website en / of van Stompwiic benaderen om extra informatie te vragen. Of miscchien informatie te delen rondom de geboden berichten die dan meegenomen kunnen worden op de website en het blad.

En zo snijdt het mes aan twee kanten. U ziet wat wij aan het doen zijn en u kunt informatie delen als u die heeft rondom de onderwerpen die worden aangekaart in bijvoorbeeld de Nieuwsbrief.

Noodbrug over de Vliet, 1944

Juli 2021. In Stompwiic afl.20 p. III wordt een afbeelding getoond van een noodbrug die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd klaargelegd om transport van goederen, wapentuig en vluchtlingen te vereenvoudigen. Maar dan alleen als daar aanleiding voor bestond kennelijk, want de brug kon 'aan de kant' worden geschoven zoals uit de foto blijkt. 


In de Dorpsketting 25 van 6-7-2020 is hierover ook al een oproep gedaan met aan de redactie gezonden foto’s over de Noodbrug bij de Knip uit 1944. Voor zover wij weten is er toendertijd niet gereageerd. 


Simpelweg verwijzen naar het archief van Wassenaar/Voorschoten, zoals iemand heeft gedaan, levert natuurlijk informatie op, maar niet zoveel meer dan dat het een noodbrug is.


Maar wij vroegen in Stompwiic of er nog mensen zijn die uit eerste hand iets kunnen vertellen over die brug? Bijvoorbeeld of de brug zo stiekemweg ook niet als noodbrug is gebruikt (een pontje is maar een pontje), of alleen eens zijn wezen kijken? Ook Stompwijkers die alleen iets kunnen vertellen van horen zeggen, mogen natuurlijk reageren. Iedere info is welkom en als u iets te vertellen hebt, gebruik dan ons feedbackformulier aub.


De Naakte Waarheid

Juni 2021. Rond de afgelopen eeuwwisseling verscheen er een blad tijdens de Harddraverij / Kermis in Stompwijk met de titel 'Naakte waarheid'. Het blijkt lastig een volledige set van dit blad te vinden. Stichting Oud Stompwijk heeft een jaargang uit 2000, maar wie heeft de andere jaargangen? En is het wel bekend hoeveel jaargangen er eigenlijk zijn geweest? 

In de Nieuwsbrief -u kunt zich nog steeds aanmelden- van medio mei 2021 kwamen wij hier al op, maar ook op de website is hier over gesproken. Wij citeren nog uit dit korte bericht:

Paul van Santen is hier ooit mee begonnen, beetje uit zijn tijd van “Paultje Pils” elke vrijdag rond vijf uur op radio 538. Tijdens de vier kermisdagen kwam hij elke avond rond 20:00 met een verslag van de kermis de dag ervoor … Er moeten dus over een aantal jaren 3 afleveringen van elk jaar zijn. Aldus Leo Oliehoek die indertijd het blaadje vermenigvuldigde.

Naar aanleiding van dit bericht ontvingen wij ook nog een andere reactie en weer citeren wij:

Het is een beetje een geheimzinnig redactieteam geweest. Ik meen dat José van Santen, zat zij niet in de journalistiek en Paul van Santen (Paultje Pils?) er direct bij betrokken waren. De kleur van de uitgave is altijd geel geweest. Waar de krant gedrukt is, weet ik niet. DNW verscheen zo maar ergens op het kermisterrein. Iemand legde op diverse plaatsen stapeltjes neer. Het lijkt wel een illegaal krantje.

...

Zoals gezegd de inhoud is ludiek, vrolijk spottend, creatief, melig, kermiswijsheden, verlucht met tekeningen en enkele foto’s. Elke krant zorgt voor een glimlach. Er staan ook wel inside grappen, grollen en verwijzingen in van verliefde (kermis)stelletjes.

Ik zal nog verder zoeken. Misschien komen er nog meer exemplaren tevoorschijn. Desgevraagd kan ik enkele kopieën maken.

Aldus Frans Jansen en zoals u ziet eindigt hij met een aanbod om van de onvolledige set in zijn bezit kopieën te maken. U raadt het al, graag willen wij een scan in bezit krijgen van alle ooit gepubliceerde uitgaven. Wie heeft een volledige set en wil die voor dit doel ter beschikking stellen?

Zie ook Publicaties > Korte berichten: https://www.oudstompwijk.info/publicaties/korte-berichten

Contact....

Mag dat wel?

10 Mei 2021. Op het Internet gaan nogal wat berichten rond die gaan over (onbedoeld) overtreden van de copyright wetgeving. Soms is het klip en klaar dat er geen copyright regels gelden voor het weergeven of afdrukken van foto’s. Dat is bijvoorbeeld het geval als iemand een zelfgemaakte foto zonder aanspraken op copyright ter beschikking stelt aan een derde partij, bijvoorbeeld de Stichting Oud Stompwijk. Een ander voorbeeld is als het een scan betreft van een handgetekende landkaart uit 1683. Ingewikkelder wordt het als de landkaart wordt gefotografeerd door een professionele fotograaf en vervolgens de foto ter beschikking stelt nadat de fotograaf daarop een creatieve aanpassing heeft gemaakt.


Op de website worden in principe alleen foto’s en afbeeldingen gebruikt die rechtenvrij zijn, bijvoorbeeld een scan uit een fotoalbum dat ter beschikking is gesteld aan Oud Stompwijk. Wij vragen in dit soort gevallen -dus voor het maken van de scans- altijd of er bezwaar bestaat tegen hergebruik in het blad Stompwiic, opname in de beeldbank of weergave op de website. Ook gebruiken wij zo nu en dan afbeeldingen uit het publieke domein. Tot nu toe hebben wij nog geen problemen ondervonden bij publicatie in Stompwiic of op de website


Maar soms sta je dan toch voor onverwachte problemen. Wat te doen met foto’s in een fotoalbum die door een professionele fotograaf zijn gemaakt? Foto’s van een Persbureau bijvoorbeeld. Als je vroeger een foto wilde hebben, en eigenlijk is dat tegenwoordig nog zo, die eerder in een krant heeft gestaan dan kan -tegen betaling natuurlijk- een afdruk worden besteld. En wat nu als je zo’n foto opduikt in een familiefotoalbum en dat je die wil gebruiken in een artikel? Mag dat dan nog steeds? Nou niet zomaar.

In een van de volgende Nieuwsbrieven en later in Stompwiic besteden wij aandacht aan een dergelijke situatie. Kunt u mooi eens zien dat het allemaal zo eenvoudig nog niet is. Helaas. Een tipje van de sluier. Het is goed afgelopen. 

Beeldbank zoeken IN website

November 2021. In april van dit jaar bracht de Stichting Oud Stompwijk een nieuw vormgegeven website in de lucht. De oude website was eigenlijk al sinds de start -inmiddels al weer meer dan vijf jaar geleden- nooit meer wezenlijk qua vormgeving aangepast.  En met betrekking tot de aangeboden informatie was die oude website ook niet altijd up-to-date. Het doorzoeken van de foto-beeldbank was altijd al mogelijk, maar voor de duidelijkheid, altijd buiten de  gewone website. De geïnteresseerde werd naar een subdomein geleid  en daar vervolgens geconfronteerd met een scherm dat qua lay-out niet paste bij de eigenlijke website. Bovendien was het zoeken in de beeldbank zodanig vormgegeven dat de gebruiker eigeblijk alleen maar kon klikken op een term in een lijst. En onderwerpen moest je op voorhand kennen. Op dit moment zijn wij ver gevorderd in een ander aanbodmodel, een model opgenomen in de website met meer vrijheid voor u, de geïnteresseerde.

Zoals u hierboven kunt zien, toont de start-zoek-bladzijde straks slecht twee textboxjes; één om een zoekwoord (naam of onderwerp) in te toetsen en één uitrolboxje om aan te geven of u op een naam zoekt of op een onderwerp. Een banner met foto ontbreekt op deze bladzijde, omdat wij menen dat er voldoende ruimte moet zijn om de gevraagde informatie te tonen. U begrijpt dat de uitrolbox in de toekomst uitgebreid kan worden met bidprentjes/de Schalken-boeken en wat er zoal verder wordt bedacht.

Starten met een zoekopdracht op een kaal scherm gaat uiteraard wel leiden tot een resultaat, mits uw  opgegeven zoekwoord bestaat. Wij hebben gekozen voor een presentatie van dit resultaat in twee kolommen. Wij onderzoeken nog of het nodig of mogelijk is automatisch te switchen naar één kolom, bijvoorbeeld, omdat u zoekt op een telefoon met een klein scherm. Maar vooralsnog twee kolommen dus met daarin kort wat extra informatie over de bewuste foto.

Voor dat u de foto of afbeelding kunt zien wordt u dus een lijst met hits gepresenteerd, die soms behoorlijk lang kan worden. Maar door slim te zoeken kan dat voorkomen worden: Janson geeft alle Jansonnen (veel hits), Janson, G alle Jansonnen die Gerrit, Geert, Gerard, Gert ... heten (minder hits). Een instructie om slim te zoeken wordt natuurlijk ook nog gemaakt. Klikken op een naam (of onderwerp) brengt u naar een volgend overzicht met informatie, waaronder natuurlijk de bewuste de foto en extra informatie onder aparte tabjes. Al met al wordt dit alles, naar wij hopen, een veelgebruikte optie op onze website!

Houdt alstublieft de website in de gaten! Nog dit jaar wordt de eerste versie online gezet.

Lidmaatschap

December 2021. In de afgelopen jaren, jaren van geregeld een lockdown, is er in ons land schaarste ontstaan. Schaarste bijvoorbeeld in de auto-industrie, onderdelen konden en kunnen niet meer geleverd worden, of anders pas met grote vertragingen. Maar ook op andere terreinen is schaarste ontstaan. Bijvoorbeeld bij het drukken van boeken. Met name met betrekking tot drukinkt en papier zijn er tekorten. En in onze maatschappij betekent dat dat de prijs van schaarse producten omhoog gaat.

U raadt het al, ook de Stichting Oud Stompwijk wordt hiermee geconfronteerd. Het drukken van Stompwiic is door de papier- en inktschaarste een stuk duurder geworden. Om als uitgever van dit blad te kunnen blijven bestaan, kunnen wij niet anders dan de prijs verhogen. En daar komt nog bij dat in de afgelopen jaren ook de verzendkosten behoorlijk zijn gestegen. Tot dit jaar konden de tekorten op dit punt nog net opgevangen worden, maar dat gaat met ook op dit punt stijgende prijzen straks niet meer lukken.

Met pijn in het hart heeft het bestuur van de Stichting Oud Stompwijk dan ook moeten besluiten om met ingang van 2022 de kosten van het donateursschap te verhogen naar  €15,00. Voor belangstellenden buiten Stompwijk (zij ontvangen het blad via de post) wordt het €25,00.

Nieuwsbrief als PDF?

Januari 2022. In 2021 startte de Stichting Oud Stompwijk met een Nieuwsbrief.  In die Nieuwsbrief kwamen en komen berichten terecht die soms ook uitgewerkt worden op de website en soms in het blad Stompwiic. Een van de redenen om met een Nieuwbrief te starten was de wens van het bestuur om geregelder met onze donateurs in contact te komen. Normaal gesproken krijgen de donateurs de ieder kwartaal verschijnende Stompwiic en een ieder kan de website voor berichtgeving en publicaties lezen. Wij streven ernaar om iedere maand een bericht te plaatsen op de website. En zoals bekend verschijnt ieder kwartaal het blad, nl. in maart, juni, september en december. De Nieuwsbrief verschijnt ook ieder kwartaal, maar dan in de maanden februari, mei, augustus en november. Zo hebben wij dus een flink aantal 'contactmomenten'.

Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de kostenstijgingen van papieren drukwerk, is het misschien verstandig om wat meer in te zetten op de elektronische publicatie. Zo kunnen redactionele berichten in het blad misschien tot een minimum worden beperkt, waardoor er bijvoorbeeld minder bladzijden afgedrukt hoeven te worden, aldus kosten besparend. Maar ook kunnen berichten en wetenswaardigheden die net niet passen in het blad of op de website een plek krijgen in de Nieuwsbrief. 

Om die Nieuwsbrief toch een meer robuust karakter te geven, lijkt het zinvol om de inhoud vast te leggen in het alom gebruikte file formaat PDF. In een enquête formulier vragen wij naar uw mening hieromtrent: vraagje? Bovendien vragen wij daar of u ook nog geïnteresseerd bent in een PDF versie van de eerdere Nieuwsbrieven.

Een ander punt is dat wij van veel van onze donateurs een e-mailadres hebben, maar dat verder eigenlijk nooit gebruiken. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden -het zich houden aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoog in het vaandel- om deze adressen te gebruiken voor het versturen  van de Nieuwsbrief, ondanks het feit dat wij daarvoor nooit toestemming hebben gevraagd. 

Het probleem wordt natuurlijk verzacht als donateurs van de Stichting, maar die  geen gratis abonnement hebben op de Nieuwsbrief, zich alsnog aanmelden: nieuwsbrief aanmeldformulier.

Aanmelden Nieuwsbrief

April 2021. In de afgelopen periode van zeg een jaar 2020-2021 bleek het erg lastig om in de wandelgangen (Dorpspunt, kerk, sportcomplex, op straat, feesten en partijen) van Stompwijk zo nu en dan eens iets te melden over de dingen waar de Stichting Oud Stompwijk mee bezig is. Het enige wat regelmatig naar buiten kwam waren de berichten in de Dorpsketting. 


Zelf moeten we ook met een allerlei informatie naar buiten kunnen komen, toch? Maar hoe dat op te lossen zonder wetten te overtreden of onrust te creëren door je niet te houden aan de regels?

Wij van Oud Stompwijk zijn bezig met een plan om ieder die dat wil ook te informeren met een nieuwsbrief over de zaken waarmee de Stichting zich zoal bezig houdt of gaat houden. De nieuwsbrief is niet bedoeld als een vervanging van of aanvulling op ons kwartaalblad. Integendeel zouden wij haast willen zeggen. De nieuwsbrief zien wij als een opstapje naar ons blad. Kortom een nieuwsbrief met korte en bondige onderwerpen en aankondigingen die via email wordt verstuurd naar diegenen die te kennen hebben gegeven die brief graag te ontvangen. Een nieuwsbrief die ook een tijdje na het versturen -misschien iets bijgewerkt- op de website verschijnt, bij wijze van spreken bouwen we zo een archief op van de zaken die ons zoal bezighouden.


De vervolgvraag is natuurlijk wat er dan zoal precies aan onderwerpen en aankondigingen in die nieuwsbrief moeten worden aangekaart? Beperken we deze nieuwsvoorziening tot een simpele opsomming zo in de trant van ‘de nieuwe Stompwiic is bijna klaar’ of ‘en weer vijftig nieuwe foto’s ingescand’. Of gaan we toch iets verder? We gaan toch iets verder…


In de nieuwsbrief zullen korte berichten verschijnen die meer uitgewerkt op de website staan of komen te staan. En verder -als het onderwerp zich daarvoor leent- wordt zo’n website bericht nog verder uitgewerkt om dan te verschijnen in Stompwiic. Een twee- of drietrapsraket dus, waarbij men dus bij sommige onderwerpen kan volgen hoe een publicatie in ons blad tot stand komt. Maar de nieuwsbrief is ook bedoeld als attendering op berichten in de pers, activiteiten op de website, activiteiten van de Stichting, verwijzingen naar onderwerpen die door de buren (Oud Zoeterwoude, Oud Soetermeer) worden behandeld en soms ook voor Stompwijk relevant of interessant zijn. En ga zo verder.


Bent u geïnteresseerd in deze kosteloze nieuwsbrief, abonneer u dan door dit aanmeldformulier in te vullen. U hoeft geen lid/donateur te zijn van onze Stichting, maar u mag het wel altijd worden natuurlijk.

Vaarwel Oud Stompwijk, welkom Oud Stompwijk

Maart 2021: In maart 2021 vierde de Stichting Oud Stompwijk haar eerste lustrum. In de eerste vijf jaren is er erg veel gebeurd. De bestuurlijke organisatie werd op poten gezet, er werden donateurs geworven, er werd een blad gemaakt, een beeldbank, er werd gestart met een bidprentjes voorziening, we waren actief op verschillende bijeenkomsten in het dorp. En we hadden een website. 

In de zomer van 2016 werd die website opgetuigd naar de stand van de toenmalige inzichten en mogelijkheden. In vijf jaren kwam zo geleidelijk aan het inzicht dat die website best een beetje opgekalefaterd kon worden en dat de toeters en bellen konden worden uitgefaseerd. Als er bijvoorbeeld een nieuwe foto aan de beeldbank werd toegevoegd dan kwam -als het allemaal goed werkte- 'vanzelf' een klein plaatje op de hoofdpagina te staan. Doorklikken verliep dan weer wat moeizaam.

En zo wordt nu ingezet op een moderne omgeving met alleen informatie over het reilen en zeilen van de stichting. En omdat wij ook gekozen hebben voor onderhoudsgemak zijn we minder afhankelijk van een of twee onderhoudspersonen.

Korte onderzoekjes en vragen kunnen wat ons betreft beter een plek krijgen in ons blad of op onze sociale media. 

Toch geloven wij  en hopen wij dat u met het hier gebodene uit de voeten kunt.

Bovendien. Dit is een begin. Geleidelijk aan wordt de inhoud rijker en komen er toch wat mogelijkheden bij. Dus kom geregeld terug!

Stompwiic afl. 19

Eind maart 2021 is de nieuwe aflevering van Stompwiic, ons lijfblad, weer bij de leden op de deurmat gevallen. In het blad staan de volgende artikelen:

De afsluiting is een pagina met een ontvangen reactie op een eerder geplaatste foto en een eerder gemaakte opmerking.

Hieronder een nog een foto met daarbij de vraag, wanneer is deze foto gemaakt?


Donateur/Abonnee worden? Ga hierheen voor het aanvraagformulier.

Grote Drooggemaakte Polder

Februari 2019: Aad Janson, bestuurslid van de Stichting Oud Stompwijk, houdt zich de laatste tijd intensief bezig met de Grote Drooggemaakte polder, meer in het bijzonder met de minuutplannen die 1819 van die polder zijn gemaakt. In die minuutplannen, zeg maar landkaarten, zijn alle percelen ingetekend en hun eigenaren aangeduid.
Hij gaat als volgt te werk. Iedere kaart wordt met behulp van een uitgebreid software pakket, QGIS versie 3.4, geprojecteerd op een kaart van de Grote Drooggemaakte Polder die door Google wordt aangeboden. U vindt die Google kaart ook in Google Maps en Google Earth. Ieder perceel wordt aangetekend en uiteindelijk gepresenteerd. Zo wordt het verleden op het heden gelegd, zo kunnen we zien wie, wat, waar in 1819.In het blad Stompwiic, aflevering 11 verschijnt het eerste deel, in de navolgende delen wordt ingegaan op de geschiedenis, wijze van werken en presentatie van de gegevens in woord en kaarten. Wist u bijvoorbeeld dat in 1819 de heer Huygens, toen woonachtig in Den Haag en notaris van beroep, de meeste grond bezat in deze polder? En de heer Tipping slechts één klein stukje grond langs de Jan Koenen Sloot bezat?Als u meer wilt weten over de inzet van het software pakket QGIS, vraag dan aan Aad Janson (Gzn). Gebruikt het emailadres oudstompwijk@gmail.com.

Het verlaat

November 2018: Wij laten hier een foto zien van het verlaat (een kleine schutsluis) bij de brug naar de Ondermeer. In de verte zie je de kerk van de Zuidbuurt. Ongeveer of juist op het punt waar het verlaat toen lag, wordt nu de inlaat (duikersluis) gemaakt voor de wateraanvoer naar de Nieuwe Driemanspolder.

Zijn er mensen die ons er iets meer over kunnen vertellen of misschien zelfs een betere foto van hebben ? Werd er veel gebruik van gemaakt? Wat voer er doorheen? Of was het alleen voor water? Wanneer is het afgebroken? Waarom is het afgebroken? Kortom, we horen graag het hele verhaal betreffende de Verlaat. Geef het door via redactie@oudstompwijk.nl. Kijk ook eens op onze website www.oudstompwijk.nl , er worden steeds meer namen en foto’s toegevoegd. Wie weet staat ook jouw familie er inmiddels bij en anders staan er in ieder geval mooie plaatjes van Stompwijk op de beeldbank.


Maandag Wasdag

Juni 2018: Voor de tijd van wasmachines en goedkope kleding, werd natuurlijk ook tijd gestoken in het reinigen van gedragen kleding. Veel tijd! En meestal één keer per week, op maandag. Met een beetje goede wil en goed weer kon dan het nakomende weekend weer schone, nette kleding worden aangetrokken. 

De vrouw des huizes was verantwoordelijk en natuurlijk betekende dat keihard werken, want in oude tijden werd natuurlijk met de hand gewassen in teilen en emmers, met wasborden, ieder kledingstuk opgehangen aan de waslijn, er werd gesteven en gestreken. De lakens gingen op de bleek (en dan maar hopen dat er geen grote zwermen vogels over heen vlogen of er zelfs op landden).

Voor de extra smerige was werd gekozen voor de kookwas. Deze spullen werden letterlijk gekookt in een grote wasketel, wat groene zeep of zo erbij en dan even laten borrelen in dat hete water. Maar hoe ging dat in oude tijden? In een tijd vóór geisers en boilers! Wel, uit eigen waarneming, er werd een grote ketel met regenwater gevuld en vervolgens met hout en ander brandbaar materiaal werd dat water aan de kook gebracht. Dat regenwater werd uit een regenput gehaald, bij schrijver dezes werd die regenput gedeeld met de buren.

Die wasketels, vaak te vinden in achterhuizen en schuren, waren uiteraard van ijzer, ik meen zelfs gietijzer, maar ik kan me vergissen. En zij werden geplaatst in een soort oven, heel in de verte een beetje te vergelijken met een bakkersoven. De oven was gemetseld en soms zelfs voorzien van een schoorsteen of afvoerpijp. Helaas zijn die wasfornuizen, toen wasmachines gemeengoed werden, vaak gesloopt. Gelukkig heeft Oud Stompwijk er nog eentje kunnen vinden. Zie hier de wasketel van weleer, maar zeker weten niet meer in gebruik. Met dank aan de fam. Vollebregt